Kiểm tra đánh giá

Bài Kiểm tra Đánh giá được tạo ra như thế nào?

Được thiết kế và phát triển bởi các chuyên gia về kiểm tra trình độ ngôn ngữ, Kiểm tra Đánh giá Do you speak Jeun'Est đánh giá các kỹ năng ngôn ngữ chính chỉ trong 20 phút. Các bài kiểm tra này phù hợp với Khung Tham chiếu Chung Châu Âu (CEFR) dành cho các ngôn ngữ.
 
 Các bài Kiểm tra Đánh giá được tạo từ cơ sở 240 câu hỏi cho mỗi ngôn ngữ. Bài kiểm tra có tính linh hoạt, nghĩa là độ khó của các câu hỏi bị ảnh hưởng bởi câu trả lời của bạn, tăng hoặc giảm tuỳ thuộc vào độ chính xác của các câu trả lời được đưa ra. Theo nguyên tắc này, các câu hỏi được lựa chọn và biên soạn từ cơ sở dữ liệu bằng một thuật toán, do đó tạo thành vô số bài kiểm tra khả dụng.

Làm thế nào tôi có thể truy cập vào kết quả bài Kiểm tra Đánh giá của mình?

Bạn có thể tìm thấy kết quả kiểm tra đánh giá của mình, theo thứ tự thời gian, trong phần Kiểm tra Đánh giá trên Bảng điều khiển của bạn.

Bao lâu thì tôi có thể làm bài Kiểm tra Đánh giá?

Bạn có thể làm Kiểm tra Đánh giá khi mới bắt đầu sử dụng trang web và sau mỗi lần bạn đạt 10.000 điểm bằng cách chơi cùng các bài học. Điều này cho phép bạn có đủ thời gian để luyện tập và tiến bộ trước khi đánh giá lại kỹ năng của mình.

Kết quả bài Kiểm tra Đánh giá được tính như thế nào?

Kết quả Kiểm tra Đánh giá được xác định bởi một vài biến số:
-Mỗi câu hỏi có một hệ số dựa trên độ khó của câu hỏi.
- Số câu trả lời đúng được tính vào tài khoản (dựa trên hệ số).
- Số câu trả lời sai cũng được tính vào tài khoản (dựa trên hệ số).
- Tuỳ thuộc vào trình độ kỹ năng của người học, thuật toán sẽ tập trung nhiều hơn vào câu trả lời đúng hoặc các câu trả lời sai. 

Mặc dù thời gian dành cho bài kiểm tra không được tính khi tính toán kết quả, nhưng nó vẫn sẽ được hiển thị để bạn có thể xem lại thời gian bạn đã dành cho bài kiểm tra. Khi bài kiểm tra được hoàn thành, bạn có thể kiểm tra kết quả của mình trong phần Kiểm tra Đánh giá trên bảng điều khiển. Bạn có thể tải về, in hoặc chia sẻ chứng chỉ cá nhân xác nhận kết quả Kiểm tra Đánh giá của mình.