Thống kê cá nhân

Điều gì sẽ xảy ra với dữ liệu cá nhân của tôi?

Do you speak Jeun'Est hoàn toàn tuân thủ GDPR. Không có thông tin nào của bạn được sử dụng hoặc chia sẻ cho mục đích thương mại hoặc tiếp thị. Dữ liệu được Do you speak Jeun'Est xử lý chỉ nhằm mục đích hỗ trợ việc học tập hoặc theo dõi sự tiến bộ của học viên. Để tìm hiểu thêm về dữ liệu cá nhân của mình, bạn có thể tham khảo Chính sách Dữ liệu Cá nhân của chúng tôi ở cuối trang này.

Làm cách nào để thay đổi ngôn ngữ đang học?

Ngôn ngữ học là ngôn ngữ bạn đã chọn để học. Nếu bạn có quyền truy cập vào nhiều ngôn ngữ học, bạn có thể thay đổi ngôn ngữ học bằng cách nhấp vào nút Thay đổi Ngôn ngữ.

Làm cách nào để chọn hoặc thay đổi ngôn ngữ giao diện?

Ngôn ngữ giao diện là ngôn ngữ mà bạn đang điều hướng trang web. Hướng dẫn cho các bài tập của bạn được đưa ra bằng ngôn ngữ này. Để có trải nghiệm hoàn toàn đắm chìm, ngôn ngữ giao diện có thể được đặt giống với ngôn ngữ học.

Để thay đổi ngôn ngữ giao diện, tất cả những gì bạn cần làm là chọn một ngôn ngữ thông qua biểu tượng quả địa cầu ở đầu trang web.
Giao diện khả dụng 26 ngôn ngữ.

Làm cách nào để chọn hoặc thay đổi ngôn ngữ dịch?

Ngôn ngữ dịch cho phép bạn dịch các từ (ngoài từ vựng chính) bên trong một bài học, như với từ điển. Bạn có thể thay đổi ngôn ngữ dịch bằng cách nhấp vào "Thay đổi" bên cạnh "Ngôn ngữ dịch của bạn" ở góc trên cùng bên phải của Trang chủ.

Cũng giống như ngôn ngữ giao diện, số lượng lớn các ngôn ngữ dịch khả dụng có thể rất hữu ích cho các đối tượng đa dạng như ngôn ngữ nền tảng, đặc biệt là cho người mới bắt đầu học một ngôn ngữ.

Có 26 ngôn ngữ dịch khả dụng trên nền tảng.

Tôi có thể theo dõi tiến trình của mình không?

Để theo dõi các bài học mà bạn đã hoàn thành trên trang web, Do you speak Jeun'Est ghi lại điểm bạn đã đạt được, thời gian luyện tập trên web và kết quả Kiểm tra Đánh giá của bạn. Bạn cũng có thể tìm cũng như sửa đổi các thành ngữ và quy tắc ngữ pháp mình đã học trong các phần Bảng điều khiển có liên quan.